Okolie Banskej Bystrice - Donovaly
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Donovaly a okolie

 prehľad, Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Môlča, Nemce, Oravce, Podkonice, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.

Motycky hotel pod Sturcom Donovaly Donovaly
Motyčky
pod Šturcom
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Zvolen
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Zvolen
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Zvolen a Nová hoľa
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Nová hoľa
Donovaly Donovaly Donovaly Donovaly
Donovaly
Donovaly Donovaly
Donovaly

Preteky psích záprahov 2011

Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011 Donovaly 2011
Donovaly 2011 Donovaly 2011