Mestské časti Banskej Bystrice
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Mestská časť Banská Bystrica

 prehľad,  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka;

Historické centrum

Námestie SNP, Námestie Š. Moysesa, Dolná ulica.

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Širšie centrum - západná časť

Katovná ulica, Strieborné námestie, Horná Strieborná, Fortnička, Mestský park a okolie, Hušták, Trosky, Štiavničky, Belveder,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Širšie centrum - severná časť

Bakossova, Krížna, Lazovná ulica, Jesenský vŕšok, Karlovo, Medený hámor, Sever a okolie, Laskomerská dolina,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Širšie centrum - východná časť

Pamätník SNP, Horná ulica, Kukučínova, Námestie slobody, ČSA, Robotnícka, Železničiarska, Kollárova, Skuteckého ulica, Rudlovská cesta, Medokýš, stará nemocnica, Rudlovský potok a okolie, autobusová a železničná stanica, Sídlisko Prednádražie a okolie,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Širšie centrum - južná časť

Kuzmányho, Národná, Kapitulská, nábrežie Hrona,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.