Ostatne fotky Banskej Bystrice
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Ostatné fotografie mesta

Pohľady na mesto

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Severný obchvat mesta Banská Bystrica (R1)

 pred výstavbou, príprava, výstavba: marec 2010, apríl 2010, jún 2010, august 2010, september 2010, október 2010, november 2010, december 2010/január 2011, marec 2011, apríl 2011, júl 2011, august 2011, december 2011, január 2012, apríl 2012, máj 2012, jún 2012, 2015, 2016,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica

viac ...

Malý severný obchvat počas výstavby a po

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
pri Sásovskej ceste
Ďumbierska
Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudohorská a Rudlová

Križovatka Kostiviarska

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vystavba krizovatky
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
vystavba krizovatky

Výstavba kanalizácie v meste

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlovská cesta
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Rudlovská cesta
Komenského
Ďumbierska
Banska Bystrica Banska Bystrica
J. Kráľa
Strieborné námestie

Práce na Rudlovskom potoku

Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
Horná

Návšteva pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici 12. 9. 2003

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
viac ...