Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica > prehľad, centrum, širšie centrum, sídlisko Sásová - Rudlová, ostatné časti mesta, pohľady na mesto, okolie mesta, staršie fotky, iné fotky, severný obchvat BB.

Historické centrum mesta

Námestie SNP, Námestie Š. Moysesa, Dolná ulica.

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Širšie centrum mesta

Bakossova, Lazovná, Strieborná ulica, Katovná ulica, Strieborné námestie, Horná Strieborná, Fortnička, Mestský park a okolie, Hušták, Trosky, Kuzmányho, Národná, Kapitulská,
nábrežie Hrona, Pamätník SNP, Horná ulica, Kukučínova, Námestie slobody, ČSA, Robotnícka, Železničiarska, Kollárova, Skuteckého ulica, Rudlovská cesta,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Ostatné časti mesta

Medokýš, Stará nemocnica a okolie, Rudlová, sídlisko Sásová - Rudlová, Sásová, Jesenský vŕšok, Karlovo, Kostiviarska, Jakub, Uľanka, Kameňolom, Slnečné stráne,
Medený hámor, Sever a okolie, Tajovského, Rooseveltova nemocnica, Štiavničky, Belveder, Radvaň, Pršianska terasa, Kremnička, Iliaš, Uhlisko, Urpín, Zimný štadión,
autobusová a železničná stanica, Sídlisko Prednádražie a okolie, Majer, Smrečina, Šalková, Senica, železnica.

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Pohľady na mesto

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Okolie Banskej Bystrice

okolie BB: prehľad, Badín, Baláže, Čerín, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Malachov, Mičiná, Môlča, Nemce, Poniky, Ponická Huta, Povrazník, Priechod, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov, Vlkanová. Krížna, Skalka, Šachtičky.

Spania dolina Poniky hotel pod Sturcom
Vlkanova Hronsek Micina

viac ...

Staršie fotky Banskej Bystrice

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Rôzne fotky z Banskej Bystrice

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica

viac ...

Severný obchvat mesta Banská Bystrica (R1)

pred výstavbou, príprava, výstavba: marec 2010, apríl 2010, jún 2010, august 2010, september 2010, október 2010, november 2010, december 2010/január 2011, marec 2011, apríl 2011, júl 2011, august 2011, december 2011, január 2012, apríl 2012, máj 2012, jún 2012, 2015, 2016,

Banska Bystrica Banska Bystrica Banská Bystrica Banská Bystrica

viac ...

prehľad, centrum, širšie centrum, sídlisko Sásová - Rudlová, ostatné časti mesta, pohľady na mesto, okolie mesta, staršie fotky, iné fotky, severný obchvat BB.