Stare fotky Banskej Bystrice
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

stará BB

obrazky starej Bystrice obrazky starej Bystrice obrazky starej Bystrice
Banská Bystrica kedysi
obrazky starej Bystrice obrazky starej Bystrice obrazky starej Bystrice
Banská Bystrica kedysi

BB v roku 1981 a na jar 1993
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Vartovka
Dumbierska
Sasova
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Namestie SNP
hradny areal
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
trznica pri hradnom areali
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Namestie SNP
Suchy vrch
Sasova