Fotky Banskej Bystrice - železnica v meste
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica
Fotografie Slovenska - Banská Bystrica

 
Fotografie mesta Banská Bystrica
Fotografie mesta Banská Bystrica
kamim.sk > fotky > mestá > Banská Bystrica >  prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.

Železnica v meste

Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
tunel tunel
zeleznicny most
most
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zeleznicny most
zel zastavka
mosty zeleznicnej trate
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
mosty zeleznicnej trate
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
mosty zeleznicnej trate
byvaly zeleznicny most
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
Selciansky potok
tunel
Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica Banska Bystrica
zeleznicny most
Banska Bystrica Banska Bystrica, Banská Bystrica
trat
most cez Hron

 prehľad, mestské časti:  Banská Bystrica (centrum, západná časť, severná časť, východná časť, južná časť), Fončorda, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kremnička, Majer, Podlavice, Pršianska terasa, Radvaň a Kráľová, Rakytovce, Sásová a Rudlová, Senica, Skubín, Šalková, Uhlisko, Uľanka; okolie mesta, iné fotky.