zápisnica z rokovania MsZ 24.5.2005

Z á p i s n i c a

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
24. mája 2005 v Banskej Bystrici
Prítomní: 24 z 31 poslancov

Ospravedlnení: Ing. Pavol Katreniak, Ing. Márius Mika, MUDr. Vladimír Baláž, MUDr. Peter Finďo, JUDr. Peter Púchovský, MUDr. Tivadar Tuhársky, Ing. Jana Becková,

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Zdenko Haring, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 12

5. Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 346/2005 – MsZ – časť I., bod 1 zo dňa 26. 4. 2005 k bodu: Nešťastný pondelok v MHD – 4. apríl 2005
...
7. Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská Bystrica
...
16. Zmena časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 307/2005 – MsZ zo dňa 15. 2. 2005 v bode II. citovaného uznesenia

K bodu číslo 5:

Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia MsZ č. 346/2005 – MsZ – časť I., bod 1 zo dňa 26. 4. 2005 k bodu: Nešťastný pondelok v MHD – 4. apríl 2005

Hlasovanie číslo 9: 19-12,2,5.

U z n e s e n i e: Mestské zastupiteľstvo
r u š í
uznesenie MsZ č. 346/2005 – časť I., bod 1 zo dňa 26. 4. 2005

Bolo prijaté uznesenie číslo 363/2005-MsZ

K bodu číslo 7:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská Bystrica

Ing. arch. Ľudmila Priehodová - predkladám materiál, ktorý sme v komisii doplnili na základe sťažností a podnetov od občanov mesta týkajúcich sa hlavne kvality ovzdušia v lokalite Graniar. Táto lokalita sa nachádza pod spaľovňou biologického odpadu, ktorá je v územnom pláne navrhnutá a regionálna spaľovňa a ohrozuje kvalitu života a zdravia občanov bývajúcich v tejto lokalite. Títo občania sa moria s týmto problémom niekoľko rokov. Momentálne nie je v prevádzke. Dochádza k nedokonalému spaľovaniu odpadu a je tu zvýšené riziko ochorenia na rakovinu. Občania majú obavy z kvality bývania a života. V komisii sme navrhli, aby sa na Graniari a na Sládkovičovej ulici, kde je zase ohrozené životné prostredie vplyvom výstavby hypermarketu Tesco a tým aj zvýšenej dopravy, aby sa v týchto dvoch lokalitách umiestnila meracia stanica, alebo aby hygiena merala aj v týchto lokalitách kvalitu života, a aby a tieto problémy riešili. Návrh na uznesenie je písomne predložený v materiáloch.

Ing. Juraj Babjak – vystúpil za spracovateľa. Vyjadril sa k rozsahu spracovania tohto materiálu. Povedal, že je dobré, že na MsZ sa dostala problematika životného prostredia, hlavne čo sa týka ovzdušia. Je dobré vedieť , čo Bystričania vdychujú a aký má vplyv ovzdušie na zdravie. V blízkej budúcnosti máme záujem informovať Vás o stave životného prostredia, a to o jeho ďalších zložkách, napr. kvalita povrchových a podzemných vôd, stavy údržby korýt vodných tokov, informácia o odpadovom hospodárstve, ako i so stavom v integrovanom posudzovaní a povoľovaní všetkých foriem znečisťovania priemyselných prevádzok na území mesta. Tiež je potrebná informácia o stave zeleni v meste, ako po zmene kompetencií pristupujeme k výrubom stromov, ako sa vôbec staráme o zeleň. Tiež by bolo dobré vedieť niečo o kvalite potravín, týka sa to tzv. E- čkov. Ďalej uviedol, že chýbajú prostriedky na zriaďovanie monitorovacích staníc, na vybavenie technológií týchto staníc. Limity znečistenia sú stanovené vyhláškou. V správe sú uvedené výsledky vyhodnotenia plošného merania. Stanica na toto meranie je v B.Bystrici umiestnená na Nám. Slobody. Bližšie oboznámil poslancov s výsledkami merania. Príčiny znečisťovania ovzdušia sú známe, ide napr. o hlavnú časť znečisťovania, a to je dopravná komunikácia I/66, MHD, veľký počet malých a stredných zdrojov znečistenia. Je potrebné pôsobiť na centrálne orgány, aby sa vybudoval severný obchvat.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.- bolo by potrebné reálne pristupovať k takýmto záležitostiam a správne ich interpretovať. V našej krajine sa zaužíval systém, že keď sme proti niečomu, vytiahneme ničím neodôvodnené a ničím nepodložené epidemiologické štúdie. Napr. ako to bolo v minulosti v Žiarskej oblasti. To isté sme začali vyhlasovať po 90-tom roku, že máme najviac znečistené ovzdušie, dobre že nie najviac na celom svete, najviac ekologicky závadné potraviny. Teraz zisťujeme, že naše potraviny spĺňajú normy pri vstupe do EÚ. Je treba túto záležitosť veľmi dôsledne hodnotiť a to, čo je uvedené o oxide siričitom, dusičnanoch z hľadiska záťaže, v plnom rozsahu bolo preukázané. Avšak limitné koncentrácie, keď sa prekročia, vtedy tento stav nastáva. Najzávažnejšie komponenty neboli prekročené. Išlo hlavne o prekročenie prašnosti, ale s týmto sa dá bojovať. Hodnoty sú v norme, lebo horná norma neexistuje, čo je v norme je v norme. Teda veľmi by som vystríhal pred istými zjednodušenými a demagogickými prehláseniami, že na Graniari je vyšší výskyt rakoviny. Ja sa pýtam, kto ho dokázal, a aký typ rakoviny? To je závažné tvrdenie. Neverím, že spaľovňa odpadu na Graniari je tá, ktorá spôsobila rakovinu všetkých, ktorí sa tam nachádzajú.

Ing. Milan Lichý – chcem sa poďakovať spracovateľom tohto materiálu, že definovali problémy, pripravili opatrenia na riešenie tejto problematiky. Chcem pripomenúť to, že téma životného prostredia nie je tu len každých 9 rokov, ale na každom rokovaní MsZ, keď sa rokuje o ÚP a urbanistických štúdiách. Musím pripomenúť, že na začiatku 90 rokov sa mesto pridalo do siete zdravých miest. V roku 1996 podpísalo chartu trvalo udržateľných miest. V roku 1998 v júni schválilo MsZ Plán zdravia pre B.Bystricu, v roku 2000 ju vyhodnotilo. Mesto má schválený lokálny akčný plán enviromentálneho zdravia a životným prostredím sa zaoberá komisia ŽP a ÚR. Čiže životné prostredie súvisí so všetkým, o čom tu rokujeme. Chcem pripomenúť, že ide o trvalo udržateľný rozvoj a veľmi sa mi páčil príhovor Ing. Babjaka. Práve jeho oddelenie je najdôležitejšie, ktoré sa zaoberá env. plánovaním, trvalo udržateľným rozvojom tohto mesta. V Pláne zdravého mesta sú opatrenia v tejto oblasti až do roku 2010. Táto správa hovorí o prekračovaní povolených limitných hodnôt hlavne čo sa týka prašnosti. O tom vlastne teraz hovoríme a to sú tie opatrenia. Pre mňa je dôležité to, čo sa tu uvádza. V B.Bystrici sme mali veľké problémy s respiračnými ochoreniami. Mali sme tu problém, ktorý sa nazýval cementáreň, ktorá bola postavená v smere vetra a tým sa zvýšila prašnosť. Dnes už cementáreň nemáme, máme problém s dopravou, so statickou dopravou. Z toho vznikajú aj tieto zvýšené hodnoty a aj prekročenia hodnôt a závažná úroveň znečistenia ovzdušia frakciou PM 10. Čo sa týka znečistenia ovzdušia, jedným z väčších zdrojov je Smrečina Holding. Čiže keď budeme plánovať priemyselný park na mieste cementárne, tak musíme zvažovať aj to, čo tam umiestnime. Napr. drevárska výroba by nám to nevylepšila. S opatreniami, ktoré sú tu navrhnuté súhlasím. Chcem sa spýtať predkladateľa, prečo nie je do opatrení zahrnuté opatrenie z komisie, ktoré má nasledovné znenie: opatrenie vyplývajúce z územného plánovania- Mesto Banská Bystrica, ako majetkový správca miestnych komunikácií, názov opatrenia – rozšírenie pešej zóny MPR do priľahlých ulíc na jej celú plochu s prepojením na nové rozvojové plochy v priestore Hušták, Trosky- roky 2007-2010. Toto opatrenie z predkladanej správy vypadlo, nenachádza sa tam. Tiež upozorňujem, aby sa dodržiavalo pri územnom plánovaní opatrenie týkajúce sa vytvorenia zelených vetracích chodieb. Je to veľmi dôležité. Navrhujem uznesenie v časti III.: MsZ ukladá prednostovi MsÚ vypracovať vyhodnotenie plnenia úloh Plánu zdravia mesta B.Bystrica a predložiť na rokovanie do konca roka 2005.

Pavol Bielik - uviedol, že ho trošku zaskočilo, že vystúpil odborný pracovník MsÚ. Jeho vystúpenie beriem ako upozornenie, že tento materiál má svoju dôležitosť. Chcem Ing. Babjaka aj zaviazať, lebo jeho vystúpenie jasne smerovalo na to, že je tu niečo, čo treba riešiť. A takto si to aj predstavujem, aby príslušní vedúci pracovníci k materiálom aj vystúpili. Tento materiál by mal obsahovať aj údaje z Projektu zdravé mesto, treba oživiť niektoré údaje. Druhá vec, toto mesto potrebuje nový územný plán. Problémy v meste musíme riešiť systémovo. Napr. keď sa vybudovala nemocnica začalo sa stavať na Graniari. Dnes chcú občania na Graniar MHD. Čiže treba vedieť čo je naplánované v tej ktorej oblasti. Mesto musí mať v územnom pláne jasne stanovený svoj smer a rozvoj. V oblasti sociálnej, chceme stavať sociálne byty. Ale ak by sme niekde chceli niečo takéto stavať alebo prestavovať, tak občania bývajúci v tejto časti mesta sa proti tomuto postavia. Ďalší príklad uvediem. Na Robotníckej ulici, je veľká prašnosť a hlučnosť. Keď stavebník skončí svoju prácu, kto bude rekonštruovať ulicu? Je tam stavebný dozor, ktorý toto kontroluje, cestu a obrubníky? Jednoznačne tento materiál hovorí o fungujúcom systéme a o tom, že tento úrad má kvalitu, smer a dodržiava ten systém vo výkonnej zložke. V diskusii sa vyjadril k odpájaniu sa bytových domov od centrálneho vykurovania. Záverom upozornil na to, že sa nám nepodarilo urobiť všetko pre to, aby mesto malo vypracovaný riadny územný plán.

Ing. Miroslav Muroň FP - uviedol, že podľa rokovacieho poriadku odborní pracovníci k materiálom vystupujú až na záver, po diskusii poslancov a reagujú na ich pripomienky. Budem veľmi rád, keď sa bude robiť zmena rokovacieho poriadku, a podporí ma pán Bielik, aby sa odborní pracovníci mohli vyjadriť k materiálu na začiatku.

Ing. Ján Králik, CSc.- nič som neporušil ani v tomto prípade, lebo Ing. Babjak vystúpil za spracovateľa.

JUDr. Ľubica Blažejová - do opatrení na str. 14 žiadala doplniť bod 5.1.4. - vyčistenie miestnych komunikácií pomocou zametača s vysávačom po skončení zimnej sezóny.

Ing. Milan Lichý – ešte jedna reakcia na pána prednostu. Materiál do MsZ môžu predkladať aj odborní pracovníci MsÚ. Bolo by to aj vhodné a je dobré, že spracovateľ vystúpi k tomu svojmu materiálu. Ja chcem len ešte doplniť jednu informáciu, že existuje pri meste B.Bystrica riadiaci výbor projektu Zdravé mesto. Predsedkyňou tohto výboru je Ing. Mária Filipová, čestným predsedom MUDr. Vladimír Plintovič, výbor je zložený z poslancov MsZ, zo zástupcov štátneho zdravotného ústavu a tretieho sektora. Informácie o stave zdravia sú v Ročenke zdravia, ktorá je k dispozícii na web-stránke. Ja ešte chcem jednu poznámku, dal som návrh na uznesenie, ale viem, že situácia na ref. ŽP je taká, že tento referát treba personálne posilniť, máme ho poddimenzovaný, čo sa týka počtu pracovníkov a sú ďalšie úlohy, ktoré bude ten referát musieť riešiť. Pribúdajú nám nové kompetencie. Prihováral som sa k tomu, aby sme sa zaoberali aj touto problematikou.

Ing. Juraj Bajbak – reagoval na vystúpenie p. Bielika vo veci odpájania sa bytových domov od centrálneho vykurovania. Nový zákon hovorí o tom, že do konca roku 2007 sa má spracovať koncepcia zásobovania teplom, ktorá bude garantom, a podľa ktorej sa bude posudzovať pri výstavbe nových tepelných zdrojov.

Ing. Milan Lichý FP – požiadal , aby mu bolo odpovedané na jeho otázku, prečo vypadlo opatrenie rozšírenie pešej zóny MPR do priľahlých ulíc.

Ing. Juraj Babjak - pri ÚP CMZ Trosky toto opatrenie je uplatnené.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre mesto Banská Bystrica
II. s c h v a ľ u j e
Opatrenia na zlepšenie situácie v ovzduší na území mesta Banská Bystrica so schválenou pripomienkou: doplniť na str. 14: „5.1.4. Vyčistenie miestnych komunikácií pomocou zametača s vysávačom po skončení zimnej sezóny“
III. u k l a d á
Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ,
vypracovať Vyhodnotenie plnenia úloh Plánu Zdravia mesta Banská Bystrica a predložiť na rokovanie MsZ do konca roku 2005

Bolo prijaté uznesenie číslo 365/2005-MsZ

K bodu číslo 16:

Zmena časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 307/2005 – MsZ zo dňa 15. 2. 2005 v bode II. citovaného uznesenia

JUDr. Ľubica Blažejová – pri rokovaní a prijatí uznesenia č. 307/2005-MsZ dňa 15.2.2005 sme dostali predložené návrhy podmienok ako najlepšie podmienky, ktoré boli výsledkom rokovania obidvoch zmluvných strán. Teraz máme materiál, ktorý sme prejednávali aj v MsR, aby sme vypustili časť uznesenia. Tarifu schvaľoval primátor koncom marca. Treba si ozrejmiť podmienky, aby sme znovu nemuseli meniť uznesenie. Je nutné, aby sme si vysvetlili, ako sa následne vyvíjala situácia, a prečo sa máme znovu k tejto téme vracať.

Ing. Ján Králik,CSc.- po prvé treba povedať, že to neboli najlepšie podmienky, to boli východzie podmienky, ktoré vychádzali z možností financovania Mesta a boli podkladom na rokovanie so SAD BBDS. Ani dodnes tieto podmienky v niektorých veciach nie sú vyrokované a bránia tomu, aby bola podpísaná zmluva o výkonoch vo verejnom záujme. Medzi nimi je aj táto cena, ktorej sa obáva SAD BBDS, pretože toto uznesenie hovorí o udržaní ceny roku 2004 a obávajú sa , že toto by mohlo byť dôvodom na neposkytnutie dotácie 18, 30 a 4 mil. Sk. Je tu i ďalší sporný bod, ktorý ja som nepredložil, ale máte ho v liste pána riaditeľa, kde je dnes stále ešte podmienka členstva v dozornej rade, ktorú táto spoločnosť nechce akceptovať, alebo má voči nej výhrady a môže byť tiež dôvodom, prečo nebude podpísaná zmluva o verejnom záujme. Ak mesto poskytne dotáciu v rozpore s touto podmienkou, pri následnej kontrole môže byť dôvodnené, že neboli splnené podmienky. Čiže tie podmienky, ktoré sme schvaľovali 15.2. boli východzie podmienky na ďalšie rokovanie. Ja ako štatutár trvám na zastúpení v DR. Primátor na konci svojho vystúpenia uviedol, že on, ako primátor podpísal výmer, poslanci s tým nič nemali spoločné.

Ing. Miroslav Toman - primátor povedal to, čo je kľúčové. V štádiu, kde sa nachádzame dnes prešla kompetencia z VÚC na Mesto a dnes ide o to, aby bola v súlade zmluva podpísaná s podmienkami, ktoré prijalo MsZ. Čo sa týka ceny, ktorá je 15,- Sk, ja sa tomu nebudeme brániť,aby som nezahlasoval za toto. Chcel by som počuť Ing. Kornieta, aby sa vyjadril k zastúpeniu v DR.

Ing. Jozef Haško – ja si nemyslím, že tam niečo člen DR dokáže. V DR ho prehlasujú. Myslím, že náš HK má väčšie právomoci ako člen DR. HK je na toto školený. Dávam uznesenie, aby sa vypustila odrážka číslo 4 - schválenie člena DR. Čo sa týka zliav, SAD dala nad rámec zľavy všetkým študentom a dôchodcom i mimo mesta B.Bystrica. Myslím, že 15,- Sk sadzba je viac, ako keby sme obrali tých študentov mimo mesta, keby nemali tú zľavu.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.- opýtal sa , aký problém môže robiť zastúpenie jedného člena v DR, aby sa nesplnili tie dva hlavné body. Čo je za tým ?

JUDr. Ľubica Blažejová FP - myslím si, že by bolo dobré objasniť si ešte jednu vec, o tom, kto bude v DR rozhoduje akcionár, a toho tu dnes nemáme. Je to FNM. Nie je dobré, aby sme na základe tohto nezhodili celý problém MHD.

Ing. Igor Cmarko- položil otázku Ing. Korientovi, aby vykvantifikoval cestujúcich, ktorí cestujú zadarmo, aké sú výsledky, či ich je menej oproti minulému roku alebo viac.

Pavol Bielik - uviedol, že poslanci 15.2. uznesenie schválili v dobrej viere tak, ako bolo predložené. Tento materiál nebol dobre pripravený. Ďalej hovoril o politickej zodpovednosti za predkladanie materiálov na rokovanie MsZ a následne stanovísk jednotlivých dotknutých subjektov, primátora a poslancov. Dnes majú niečo zmeniť, čo v podstate nespôsobili.

Ing. Zdenko Haring – zareagoval ohľadom vykonania možnej kontroly v SAD BBDS- HK nemôže kontrolovať obchodnú spoločnosť, kde nemá účasť mesto. Preto účasť v DR je potrebná. Včera prezident FNM uviedol, že sa budú predávať podiely v jednotlivých autobusových spoločnostiach. Môže dôjsť tým pádom aj k zvyšovaniu cien. Preto je potrebné tomuto zabrániť a to tým, že sa bude pripravovať verejné obstarávanie, aby sa vytvoril tlak na trh. Ing. Martin Baník - chcem pripomenúť, že vo februári sme schvaľovali určitý rámec, ktorý mal byť východiskom na jednania pána primátora aj s inými prepravcami. Druhá vec, my si pletieme to, že kompetencia primátora je prakticky vo všetkom, kompetencia MsZ je len v poskytovaní dotácie. To znamená, primátor podpisuje licenciu, cenový výmer a cestovný poriadok. To uznesenie, ktoré bolo prijaté je už zo zákona neplatné. Čo sa týka DR, je to smiešne, aby sme sa tam pchali, keď nás tam nechcú. MsZ, keď pripravuje cenový výmer, má kompetenciu pýtať si všetky podklady, ktoré súvisia s obchodnou spoločnosťou MHD. Vtedy môže túto šancu využiť.

Ing. Jaroslava Hýblová- vyjadrila sa k členstvu v DR vo všeobecnosti. HK má oprávnenie robiť kontrolu aj voči tretím osobám, v tomto prípade aj voči SAD BBDS vo výške poskytnutej dotácie. To znamená, že môže zisťovať, či dotácia vo výške 18 mil. Sk bola použitá v súlade s účelom poskytnutia. Iné veci nemôže kontrolovať. Člen DR nemá možnosť prehlasovať iných členov DR, preto nevidím problém obávať sa SAD, aby nesúhlasila s týmto. Člen DR má ale právo požadovať informácie súvisiace s činnosťou spoločnosti. On nie je odkázaný na to, aby si vyžiadal podklady, on je pri každom schvaľovaní.

Pavol Bielik - dovolím si upozorniť, že 15.2. sme všetci vedeli, kto bude vydávať cenový výmer. Vedeli sme o tom, že to budú mestá. Osobne si myslím, že toto bol nesystémový krok. Reagujem na poslanca Baníka, že nikto tu nespochybňuje právne normy, ktoré dostáva štatutár. Práve naopak. Na záver upozornil na príspevok pracovníkov SAD BBDS na web-stránke Mesta.

MUDr. Ladislav Slobodník - chcem nadviazať na diskusiu a hlavne na príspevok Ing. Hýblovej. Chcel som presne to povedať, čo povedala ona. Kontrolór mesta nemôže kontrolovať kompletne všetky finančné toky v a.s. SAD BBDS. Môže kontrolovať len vo výške majetku, ktorý tam vkladáme. Myslím si, že mať človeka v DR SAD BBDS nie je problém, keď sa oni správajú trhovo, prečo by sme sa my nemohli správať tak isto. V každom trhovom mechanizme je dôležitá kontrola, a mať tam jedného človeka, ktorý bude dohliadať na tie finančné toky, mimo dotácie mesta, predsa nie je žiadny problém. Mali by sme podporiť toho zástupcu v DR.

JUDr. Ľubica Blažejová – člen DR môže spoločnosť kontrolovať, ale obchodné veci nemôže zverejňovať. Zverejňovať sa môžu veci, ktoré sa zverejnia do Obchodného registra.

Hlasovanie číslo 28 o vystúpení Ing. Kornieta - 21-17,2,2.

Ing. Igor Korniet - vyjadril sa k situácii, ktorá nastala pri čípových kartách. Bolo to spôsobené veľkým počtom dôchodcov. V tom období predali 6 500 čípových kariet. Konkretizoval počty jázd, ktoré boli za toto obdobie urobené. Uviedol, že tých 18 mil. nie je ani dar a ani dotácia, ktorú poskytuje mesto. Je to poskytnutie finančnej náhrady za uskutočnenú stratu, ktorá vznikne pri prevádzkovaní tohto druhu dopravy a hlavne pri poskytovaní zliav určitému druhu cestujúcich. Čo sa týka členstva v DR. My máme 6 člennú dozornú radu. Ale tento člen dozornej rady by bol člen kolektívneho rozhodovacieho orgánu a on sám nerozhoduje, sám neprijíma uznesenia. Sám nemôže prezentovať navonok žiadne materiály, ani na MsZ. Je viazaný obchodným tajomstvom. Ďalším dôležitým momentom je to, že pri zmluve o verejnom záujme sme zakomponovali aj kontrolné mechanizmy, ktoré myslím si, že sú nespochybniteľné. Ďalej hovoril o mechanizme kontroly tzv. kalkulačného vzorca na preukázanie opodstatnenej straty, ktorá vniká. Čiže celý vzťah by sme nemali negovať týmto vzťahom v DR. Čiže nie je tu záujem nepustiť nikoho do DR. Uviedol, že sa nebránia kontroly ani poslaneckej a ani zo strany HK. Na záver sa vyjadril k trolejbusovej doprave, ktorá je veľmi drahá. Treba povedať, či ju chceme , alebo nie.

JUDr. Ľubica Blažejová - opýtala sa, aký vývoj očakáva riaditeľ v MHD, keďže zmluva nie je podpísaná.

Ing. Martin Baník - chcel počuť odpoveď, či sa problém financií nebude ďalej otvárať, aby sme tých 18 miliónov ešte museli navýšiť.

Ing. Ján Králik, CSc.- hovoríme o 52 mil. Sk, nie o 18 mil. Sk.

Ing. Igor Korniet - zmluva o verejnom záujme hovorí o 52 mil.Sk. Ale na samotnú prevádzku MHD je 18 mil. Je to otázka predmetu uzatvárania zmlúv. Čo sa týka straty, predstavenstvo a DR rozhodla, že stratu budú znášať oni, aby mestu pomohli, lebo je v ťažkej situácii. Uvedomili si záujem mesta o ďalšiu spoluprácu. JUDr. Blažejovej zodpovedal, že na vykrytie strát by museli zrušiť trolejbusovú dopravu a následne by prevádzku zabezpečovali formou autobusovej dopravy.
Nie sú to žiadne tajné čísla, trolejbusová doprava sa pohybuje na úrovni 36 Sk na km.

Milan Smädo – oboznámil, že sa boli pozrieť aj v iných mestách. Boli v Spišskej N.Vsi a v Poprade. Tento problém, ktorý má B.Bystrica má každé mesto. Každé mesto má špecifické problémy, ktoré si musia riešiť. Pre nás je podstatná jedna vec, ľudia nebudú mať financie na to, aby sme zvyšovali cestovné, bude ich menej cestovať. Čo sa týka trolejbusovej dopravy, táto je drahá. A dávame do pľacu takú otázku, či cez min. ŽP nepýtať nejaké dotácie, aby sme zachovali túto trolejbusovovú dopravu. Život nás tlačí do toho, aby sme hľadali čo najlacnejšiu dopravu. Mestá to budú riešiť aj novými tendrami. Som rád, že SAD je veľmi ústretová, ale v ďalších rokoch iste nebude ústretová. Dnes sme tento problém nevyriešili. Čoskoro sa s nim budeme znovu musieť zaoberať.

Ing. Miroslav Bancík - požiadal o vyhlásenie prestávky na spoločnú poradu predsedov poslaneckých klubov.

Ing. Miroslav Muroň - mal poznámku na vystúpenie Ing. Kornieta. Čo sa týka dotácie, tu nejde len o 18 mil. Sk , ale ide o to, že Mesto požičiava 38 autobusov pre SAD BBDS. Tiež neplatia 8 mil. Sk nájomného. Aj to sa pripočítava k tým 18 mil. Sk.

Hlasovanie číslo 29: MsZ I. ruší ....23-21,1,0 – 1 nehlasoval
Hlasovanie číslo 30: MsZ II. 23-15,1,7.

U z n e s e n i e :
Mestské zastupiteľstvo
I. r u š í
časť II, III. IV. uznesenia MsZ č. 307/2005 z 15. februára 2005
II. o d p o r ú č a
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta,
vypísať verejnú súťaž formou verejného obstarávania na zabezpečenie prevádzky MHD v roku 2006

Bolo prijaté uznesenie číslo 374/2005-MsZ