zápisnica z rokovania MsZ 21.12.2004

K bodu číslo 19 c)

Ústna informácia o zabezpečení cestových poriadkov a taríf MHD pre rok 2005

Ing. Ján Králik, CSc.- diskusia k zabezpečeniu MHD na rok 2005 sa vo verejnosti rozpútala s veľkým nasadením. Vyzeralo to tak, ako keby Mesto B.Bystrica nemalo k tomuto žiadnu koncepciu. Považoval som zbytočne k tomuto verejne vystupovať kým to nemáme s obchodnými partnermi vydiskutované. Kým nie sú jasné čísla v rozpočte. Štátny rozpočet je platný. Členovia vlády a aj poslanci NR SR dostali list, kde sme ich poprosili, aby zvýšili koeficient z 1,13 na 1,37. Mesto B.Bystrica lobovalo aj o dotáciu pre MHD, ktorá je obchodnou spoločnosťou. Naša spoločnosť MHD a.s. je len vlastníkom 37 autobusov, 2 trolejbusov, časti troleje a výhybkovej sústavy. Tento majetok prenajíma SAD na zabezpečovanie prepravy. Ale SAD neplatí MHD a.s. nič, ani len výšku odpisov. Keby zaplatili len výšku odpisov, tak by to bolo 25 962 789 Sk. Keby toto SAD zaplatila tejto spoločnosti, nebol by problém, aby sme tieto peniaze dali SAD ako dotáciu. Za tento rok majú zaplatiť mestu len 8 271 945, -Sk. Za tieto peniaze sa Mesto pustilo do stavby prepojovacej komunikácie Sládkovičova-Tesco. Dal som spracovať podklady, kde je uvedená každá linka, celkový počet prepravovaných osôb so zľavou a osôb prepravovaných zdarma. Pán primátor bližšie informoval poslancov o týchto údajoch. Došli sme k záverom, že SAD nemôže uvažovať s dotáciami, ktoré som uviedol na začiatku, po druhé, vychádza, že je možné sa dohodnúť na občianskom cestovnom 15,- Sk, deti do 6 rokov 5,- Sk, študenti a dôchodcovia 8,- Sk a 15 % redukcia liniek. Toto by malo byť východiskom pre rok 2005. SAD si bude uplatňovať maximálny lístok u VÚC /17,19,21/, cestovný poriadok trolejbusov schvaľuje VÚC a autobusov schvaľuje Mesto B.Bystrica. Zľavy môže schváliť tiež VÚC. Zľavy budú požadované ako komerčné, nie Mestom B.Bystrica, ktoré by ich muselo zaplatiť. V diskusii oboznámil poslancov s vytvorením a.s., kde 51 % má Fond národného majetku a 49 % zmluvou zaviazaná spoločnosť ČSAD Ostrava, ktorá mala zaplatiť min. 300 mil., aby sa nakúpili nové autobusy, tiež na kap. výdavky mali ísť peniaze. Doteraz sa tak nestalo. Bližšie sa vyjadril k tejto zmluve. To, čo sa udialo v médiách považuje za lobistický tlak na poslancov a primátora. Verejne prehlásil, že pokiaľ tento nátlak bude pokračovať, tak predloží návrh, aby sa v budúcom období vypísalo výberové konanie na inú dopravnú spoločnosť, ktorá bude zabezpečovať služby na území Mesta B.Bystrica. Uviedol na záver, že sa vytvára tlak na mesto, ohovárajú sa poslanci a primátor mesta.

Ing. Martin Baník – dal návrh na vystúpenie Ing. Kornieta.

Hlasovanie číslo 43: 24-23,1,0.

Ing. Martin Baník – opýtal sa, že koľko z tých zľavnených prepravených je bydliskom mimo B.Bystricu. Čo sa týka vzťahu k VÚC, každý má určitú kompetenciu, ale nakoniec ten problém je niekde inde. Rozpočet VÚC je schválený a tento som tvrdo kritizoval. Lebo nie je jasné z neho, koľko pôjde na prepravu osôb vo verejnom záujme. Nebola tam rozpočtová klasifikácia.

Ing. Pavol Katreniak – mal otázku, kto podpísal tú zmluvu. Či je vypovedateľná. Kto zodpovedá za takto podpísanú zmluvu. Navrhol pripraviť nejaký koncepčný materiál, čo s MHD v B.Bystrici.

Pavol Bielik - 10.12. v rádiu Regína bolo povedané, že Mesto B.Bystrica nedá príspevok na MHD. Predpokladaná výška cestovného bude 17 až 18 Sk. Ako poslanec MsZ musím povedať, že som považoval tento výrok za osočujúci. Neodznelo to, že na komisiách boli prijaté závery v tom smere, že SAD má predložiť isté varianty návrhov riešenia súčasného ekonomického stavu. Dodnes nemám vedomosť o tom, že by bolo splnené uznesenie komisie. Uviedol, že sa zúčastnil na tlačovej besede SAD a MHD. Novinári nedostali žiadne informácie, ktoré by boli schopní uviesť do novín.

Štefan Babjak – opýtal sa, ako to bude s prepravou ZŤP

Pavol Bielik - povedal, že škoda, že to ostatní poslanci nepočuli čo bolo povedané v tom rádiu. Zvažuje právne kroky, lebo bol ako poslanec MsZ osočený z niečoho, čo nie je pravda. Neboli predložené podklady vecného charakteru, boli to správy, ktoré sú tendenčné, ktoré poburujú verejnosť. Otázka – ako ďalej s MHD v B.Bystrici.

Ing. Jozef Haško - sme tu na to, aby sme sa dohodli s MHD a SAD, aby to zvýšenie nebolo také veľké a nedošlo k výpadku liniek. Čo sa týka záverov komisie, mali sme im dať nejaký termín, aby to stihli do MsZ pripraviť. Myslím, že tie vzťahy neboli zlé.

Ing. Igor Korniet - výkonný riaditeľ SAD. Reagoval na vystúpenie pána primátora. Vyjadril sa k autobusovej stanici v meste B.Bystrica. V roku 2001 ako SAD dali za projektovú dokumentáciu 2,5 mil. Sk, s tým , že od 1.1. sa bude robiť. Ale vo vláde nebolo rozpočtové opatrenie na 35 mil. schválené. Rozpočet toho projektu bolo 103 mil.Sk. Ďalej sa vyjadril k riešeniu MHD a k vzniku MHD a.s. Čo sa týka investovania do MHD, investovalo sa na oboch stranách. Tak ako investovala MHD a.s. z prostriedkov štátu, tak isto SAD investovala aj do autobusov svoje prostriedky, aj do trolejbusovej dopravy. Ďalej sa vyjadril k tomu, že v roku 1997 bola trolejová doprava ocenená, ako jedna z najlepších na Slovensku.

Hlasovanie o ďalšom vystúpení Ing. Kornieta.

Hlasovanie číslo 44: 22-20,1,1.

Ing. Igor Korniet – 12.11. bolo zasadnutie komisie, kde bola riešená problematika MHD. Nesúhlasil s tým, čo povedal p. Bielik. Vtedy boli predložené materiály 3 členom MsÚ, aj predsedovi komisie a Ing. Ďurečkovi. Nám bola uložená úloha p. Bielikom, aby sme pripravili varianty na výšku poskytnutého transféru na zľavy pre rok 2005 , a to nulový variant., 10 mil., 20 mil, 30 mil. variant. Tieto boli predložené s tým, že sme zvolali na 24.11. ďalšie zasadnutie komisie. Zákon 168 nám hovorí o tom, že máme občanov informovať o zmenách 15 dní pred ich platnosťou. Toto sa uskutočnilo. 15.12. sme sedeli u pána primátora, kde boli predložené ďalšie materiály. Informovali sme pána primátora, že podávame žiadosť na nulovú variantu, ekonomickú cenu – 17 ,- Sk, nulové zľavy. Nerobili sme žiadne ataky, plnili sme si úlohy v zmysle zákona. Uviedol, že už dal ohlasovaciu povinnosť na úrad práce, lebo dôjde k prepúšťaniu zamestnancov. Poukázal ešte na jednu vec, že všetky mestá, Nitra, Žilina – dávajú peniaze min. na úrovni roka 2004.

Ing. Pavol Katreniak - mali by sme mať informácie od pána riaditeľa obsiahlejšie, aby sme sa k veci vedeli postaviť.

Štefan Babjak - chcel by počuť sumu na ZŤP.

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.- opýtal sa, čo robila SAD za tiet roky, že sa doteraz nezaoberala nejakými ekonomickými otázkami riešenia svojej činnosti. Veď od nás mala autobusy, mala dotácie zo štátu, mesta. Nastolila sa tu otázka, či si nemôžeme zriadiť vlastnú firmu s našimi autobusami a prepustenými šoférmi. Poslanci sú pod tlakom svojich voličov, aby riešili túto situáciu.

JUDr. Ľubica Blažejová- doteraz odznelo veľa slov a málo čísiel. Neobdržali sme žiadny prehľad nákladovosti v porovnaní s výnosmi. Čiže bez čísiel je nám ťažko rozhodnúť sa. Citovala zo zápisnice komisie pre dopravu, bezpečnosť, VPS a VP, kde sú uvedené údaje pri rôznych variantoch – nulovom, 10, 20,30 mil. a skonštatovala, že ani 30 mil. by nestačilo na pokrytie nákladov MHD. Rozpočet je už schválený, a tak je neskoro o tomto hovoriť.

Ing. Jana Brázdilová – vyjadrila sa v diskusii obdobiu, keď sa zvyšovali prvý krát cestovné lístky. Ja som dala otázku Ing. Kornietovi, že keby som ja bola na takom mieste, čo by som za tie roky spravila, aby som bola čo najmenej závislá od štátu. Aké racionalizačné opatrenia na to som vykonala. Opýtala sa, či má riaditeľ spravenú analýzu tohto stavu.

Ing. Ján Králik, CSc.- povedal návrh na uznesenie, že MsZ berie na vedomie túto informáciu. Táto je vstupom pre nasledujúce obdobie, čo máme robiť. Mohli by sme o všeličom polemizovať, napr. o tom , že Nitra dáva 50 mil. Ale dávajú autobusy, trolejbusy, trolejovú trať. Vždy si niekto vyberie nejaký fakt, ktorý pôsobí tak, ako pôsobí. Čo sa týka autobusovej stanice, bolo povedané, že príde nový akcionár. Ale neprišiel. Tiež bola tu otázka, kto podpísal zmluvu. Zmluva nie je k verejnému nahliadnutiu. Nemám o nej vedomosť. Poslanec Vážny interpeloval premiéra vlády, ale odpoveď je výsmech, dali sme k nej stanovisko, ale nebola na to žiadna reakcia. Čo sa týka zníženia koeficientu, bolo to úradnícke rozhodnutie od stola. Ak nedosiahneme zvýšenie koeficientu, musíme robiť príslušné opatrenia, aby sme MHD postavili na ekonomicky udržateľnú úroveň. Bola zlá interpretácia toho, že my sme dali napočítať dane na najväčšiu výšku. Uviedol cestu riešenia, ktorá musí spočívať v racionalizácii, ekonomičnosti, zvýšeniu koeficientu od vlády.

Ing. Martin Baník - vyjadril sa k návrhu na uznesenie. Radi by sme odchádzali s nejakými číslami. Aj v rozpočte sme zľahka prešli to zníženie koeficientu. ZMOS nás predal za malé obce, lebo ich je viac a každý má jeden hlas.

Ing. Pavol Katreniak – je otázne, či máme byť v ZMOS, keď sme tam len vo vleku.

Ing. Igor Korniet - prvá chyba sa stala v tom, aby sa obe strany dohodli. Súhlasím s JUDr. Blažejovou, že potrebuje čísla, ale uviedol, že dali dosť čísel. Spracovali aj iné mestá, ako napr. Žilinu. Tiež robiť autobusovú dopravu vlastnými zdrojmi sa dá, je to ale otázka peňazí. Ďalej sa vyjadril k tomu, že pán primátor musel nakúpiť vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky pre prevoz osôb, ktoré sú telesne postihnuté, ale to strašne predražuje autobusy. Uviedol ďalej to, čo robila SAD doteraz. Napr. zrušili sa odštepné závody, boli prepustení zamestnanci- 900. Majú jednu z najnižších spotrieb nafty. Bližšie sa vyjadril k transferu, ktorý do dopravy ide. Ide do výkonu vo verejnom záujme a prepravujú ZŤS, deti do 6 rokov zadarmo, dôchodcov. V diskusii podrobne uviedol v percentách podiel cestujúcich. Čo sa týka finančných prostriedkov potrebných na prevádzkovanie MHD, je to okolo 197 mil. Sk. V závere sa vyjadril k riešeniu otázky prepravy darcov krvi a prepravy osôb do CMZ. Tieto veci musia byť kryté buď objednávkou, alebo postavené na zmluvnom vzťahu.

Ing. Miroslav Muroň – nastolil otázku, že aký význam má zvýšenie cestovného lístku na 17,- Sk, keď sa zníži počet prepravovaných osôb.

Milan Smädo - požiadal pána riaditeľa, aby uviedol, aký bude dopad na tie okrajové časti. VÚC bude iste dotovať spoje, ktoré idú aj do obcí, problémový bude iba Iliaš.

Ján Ľupták - chcem sa k takto vážnemu bodu vyjadriť. Myslím si, že tu zaspalo trošku mesto, ale aj spoločnosť. Všetci poslanci budú mať ťažkú robotu, aby vysvetlili občanom nárast cestovného a zrušenie zliav. Je zlá politika vlády. Tvorba ziskov je nie taká, aká by mala byť, a potom nie je čo prerozdeliť. Sme vo veľkom deficite pri rozpočte. A tiež SAD nezíska nič, lebo poklesne počet pasažierov. Bolo by dobré tento problém prerokovať v januári znovu.

Ing. Martin Baník - počuli sme návrh pána primátora a návrh, ktorý ide z VÚC. Ale VÚC sa nepýta poslancov, je to výkon štátnej správy bez akejkoľvek zodpovednosti. Čiže to nie je vec krajských poslancov. Bolo by dobré prijať uznesenie, že nesúhlasíme s cenou 17,- Sk a nesúhlasíme so zrušením zliav. VÚC nemusí s mestom jednať, oni budú rokovať so SAD. A 17, - Sk je kolaps, na to rodičia ani nebudú mať. Čiže musíme vyjadriť svoj nesúhlas a treba hľadať možnosti riešenia tejto situácie.

Pavol Bielik FP - zabudol som povedať, že na komisii som vystúpil s nulovým variantom. Prepočítal som si to. Ide o maximum 15,- Sk za cestovný lístok. Uviedol, že dodnes ako poslanec nedostal žiadne podklady.

Ing. Ján Králik, CSc.- treba zaujať vecné stanovisko, aby sme si verejne potvrdili jednu vec, že 15-teho na rokovaní sme sa dohodli na tom, že cena lístku vychádza od 14,26 do 14,43. Cena sa zaokrúhli na 15,- Sk pri nulovom variante. Komerčné zľavy sme odporučili vo výškach deti do 5 rokov 5,- Sk, študenti, dôchodcovia – 8,- Sk. Predloží sa redukcia liniek. Boli rozporné len 3 linky. Uviedol východzie podmienky prijaté na rokovaní. Čiže dnes potrebuje potvrdenie o tom, aký bude lístok, aké budú poskytované komerčné zľavy.

Ing. Igor Korniet - zodpovedal na otázky. Čo sa týka kalkulácií je potrebné, aby si k tomu sadli odborníci a prešli tieto čísla. Uvítal by som, keby sme vecne o číslach rokovali. Okrajové časti Senica, Iliaš – to sú odlúčené časti mesta, bude sa to riešiť tak, ako bol spracovaný návrh aj s tými opatreniami na redukciu liniek. Čo sa týka ceny za prepravu 15,- a 17,- Sk je tiež pre nás neprijateľné Musí sa nájsť riešenie. Na záver sa vyjadril k schvaľovaniu tarifných podmienok. SAD mala na základe porady z 15-teho pripraviť návrh, ako to bude s cenou 15,- Sk, a s tými zľavami na 5,- a 8,- Sk. Toto ale nevyšlo. Na VÚC idú s cenou 17,- Sk, nulové zľavy. VÚC rozhodne ako to bude.

Ing. Martin Baník - opýtal sa Ing.Kornieta, či dali návrh aj so znížením dopravy.

Ing. Igor Korniet – zodpovedal na otázku

Ing. Ján Králik, CSc.- opýtal sa, či predstavenstvo už rozhodlo o cene a zľavách.

Ing. Igor Korniet – ešte nezasadalo predstavenstvo.

Ing. Martin Baník- dal návrh na ukončenie bodu.

Hlasovanie číslo 45: 23-16,3,3 – 1 nehlasoval.

Hlasovanie číslo 46: 24-20,0,3.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) ústnu informáciu primátora mesta k tomuto bodu
b) ústnu informáciu riaditeľa MHD, a.s.
II. n e s ú h l a s í
s návrhom SAD MHD, a.s. na cenový výmer predložený BBSK s jednotným prepravným 17,- Sk a so zrušením všetkých zliav

Bolo prijaté uznesenie číslo 297/2004-MsZ