zápisnica z rokovania MsZ 15.2.2005

K bodu číslo 5

Správa o vývoji situácie v MHD.

Ing. Ján Králik, CSc. - od 15. decembra prebieha rokovanie so SAD BBDS a.s. k riešeniu nových podmienok fiškálnej decentralizácie MHD a jej financovania. Tieto rokovania prebehli podľa zápisníc, ktoré sú k dispozícii na úrovni primátora, a ktoré sa nebudú zverejňovať pre médiá. Posledný zápis je z 26.januára t.r. Celé rokovania sa dostali do situácie, keď nie je možné niečo nové vyrokovať, len tie podmienky, ktoré sa dávajú z jednej a z druhej strany. Z tohto dôvodu táto informácia bola predložená aj na MsR. Na MsR bolo odporučené, aby sa tieto veci prediskutovali cez dopravnú komisiu na neformálnom stretnutí poslancov. Uviedol, že je si vedomý, čo sa udialo s MHD od 3.1.2005. Mesto na rokovaniach zastupovala Ing.Hýblová, vo veciach cestovného poriadku Ing. Ďurečka, vo veciach celkovej koordinácie zastupoval Mesto Ing. Muroň,prednosta MsÚ. Z druhej strany boli prítomní Ing. Pitnerová,za ekonomické veci, za veci súvisiace s dopravou Ing. Snopko a za ostatné veci bol Ing. Žambor. Veci dospeli k tomu, že sa ďalej nevedeli pohnúť a je potrebné, aby bolo povedané, za akých podmienok Mesto môže ďalej rokovať. Dnes nie je možné vymenovať všetko, čím prešla komisia. Preto je potrebné veci riešiť urýchlene, preto som sa rozhodol dnes predložiť tento bod na rokovanie MsZ a nečakať na 22.2. Boli oslovení všetci predsedovia poslaneckých klubov listom, ktorý primátor prečítal, aby sa zaoberali predloženým materiálom a podporili navrhované uznesenie k predloženej správe. Čiže bol tu priestor, aby sa veci v kluboch prejednali a aj v komisiách. Rokovania s FNM sa uskutočnia zajtra a tiež budú rokovania v Ostrave s budúcim privatizérom SAD BBDS a.s. Bude sa rokovať o podmienkach, ktoré môže mesto poskytnúť pre udržanie MHD. 7. a 8.2. sa konala K8 za účasti ZMOS a zástupcov reformy verejnej správy a v každom krajskom meste sú presne také isté situácie v doprave ako v našom meste. Ubezpečil poslancov, že tie veci, ktoré sú navrhnuté v uznesení odborne zodpovedajú možnostiam nielen Mesta B.Bystrica, ale aj SAD BBDS a.s. Na záver sa opýtal, že prečo SAD BBDS a.s. dostala z rozpočtu najmenej peňazí. SAD si nemôže zvyšovať svoj profit na úkor Mesta B.Bystrica a občanov mesta. Preto by sme sa nemali chovať tak, že primátor chce ísť proti občanom Mesta, poslanci chcú ísť v prospech SAD, a z toho vyplýva potom to, že sa nedá vyriešiť MHD. Treba si tu uvedomiť, že to je zápas obchodnej spoločnosti o napojenie sa na rozpočet mesta a naštartovanie nového profitu, ktorý potom môže len rásť. Nikdy by sa už nevrátil naspäť. Z príspevkov, ktoré dávame na MHD musí táto spoločnosť zabezpečiť dopravu v štruktúre roku 2004 a v cenách blízko tých, ktoré sú tu v súčasnosti. Ak to nevie, budú oslovené aj iné spoločnosti, ktoré toto zabezpečia. Mesto B.Bystrica disponuje presnými číslami o počte dôchodcov, žiakov. Na záver požiadal, aby na otázky mohli zodpovedať Ing. Hýblová, Ing. Ďurečka, Ing. Muroň. Dal návrh, aby mohol vystúpiť Ing. Korient v neobmedzenom čase.

Ing. Milan Lichý – požiadal, aby sa hlasovalo o návrhu na vystúpenie Ing. Kornieta, aby poslanci mali dosť informácií na rozhodovanie sa ako ďalej. Tiež by chceli vypočuť Ing. Hýblovú a Ing. Ďurečku. K materiálu nevie zaujať stanovisko bez vysvetlenia.

JUDr. Ľubica Blažejová - práve preto, aby sa takto na MsZ nerozprúdila diskusia som navrhla na dopravnej komisii, aby sme pred rokovaním o tejto otázke pozvali všetkých poslancov, lebo problematika je taká, že jej všetci nemôžeme rozumieť a nemôžeme vnímať hlasy jednej alebo druhej strany, ale je potrebné, aby sme mali informácie z oboch strán. Vidím dosť nezrovnalostí aj v návrhu na uznesenie, pretože ak máme niečo schvaľovať, čo nám nepatrí do kompetencie, tak toto uznesenie by nemalo byť podpísané pánom primátorom, pretože určite bude v rozpore so zákonom. Nemôžme schvaľovať podpísanie nájomnej zmluvy medzi mestom a SAD BBDS a.s. na prenájom dopravných prostriedkov prenajatých od MHD a.s. vo výške 30 mil. Sk, pretože MHD je obchodná spoločnosť so 100 % účasťou Mesta B.Bystrica, v ktorej kompetenciu MsZ nemá žiadnu. Schváliť člena DR za mesto B.B. nemôže MsZ. MsZ nemôže ukladať SAD ako má rozhodovať a koho má schvaľovať. Preto by bolo dobré, aby sa k týmto uzneseniam vyjaril Ing. Korniet. Nesúhlasím s tým, čo povedal primátor mesta, že poslanci hája SAD. Ale sú tu uznesenia, ktoré my schvaľovať nemôžeme.

Ing. Ján Králik,CSc. - navrhované uznesenie je o tom, že MsZ schvaľuje nasledovné podmienky poskytnutia dotácie. Podmienky budú predmetom rokovania kompetentných. Poslanci schvaľujú len podmienky na dotáciu 18 mil. Sk, ak sa im preukáže to, čo je napísané v uznesení, že sa splnia všetky podmienky pre poskytnutie dotácie. Poslanci musia zastávať podmienky Mesta a môže byť im jedno, či nejaká obchodná spoločnosť skrachuje, alebo bude profitovať. Musia profitovať obyvatelia mesta. Podmienky sa môžu aj zmeniť, no neviem, či môžu byť lepšie.

Pavol Bielik FP - konštatoval, že dnes bol predložený materiál, ktorý nemá tie náležitosti, aby poslanci mohli vecne rozhodovať.

Ing. Miroslav Toman - občania sa obracajú na poslancov, aby riešili problém s MHD. To, že nesedeli poslanecké kluby je chybou poslancov. Povedal, že dôveruje komisii, ktorá rokuje, a rád by počul niekoľko údajov o tom, čo bolo predmetom rokovania tejto komisie. Treba, aby povedal svoje stanovisko Ing. Korniet. To, čo dnes schvaľujeme sú podmienky pre dopravcu, aby ich splnil. Za týchto podmienok sme ochotní dotovať MHD v meste B.Bystrica.

Hlasovanie číslo 15 : návrh na vystúpenie Ing. Igora Kornieta – 23- 23,0,0.

Ing. Igor Korniet - poďakoval primátorovi za to, že bola vytvorená pracovná skupina tak, ako bola prezentovaná. Ešte stojí pred ňou robota. Vyjadril sa k založeniu spoločného podniku s kapitálovým vstupom mesta. Vstup strategického investora vytvorí priestor na to, aby sme na tomto poli mohli spoločne pôsobiť pri zabezpečovaní MHD. V ďalšej časti vystúpenia okomentoval materiál, ktorý bol poslancom predložený. Čo sa týka tabuľky, sú tam chyby. Nesúhlasil s vetou v materiáli, že dotovať a.s. , ktorá je orientovaná na dosahovanie zisku nie je štandardné. Je to viac ako štandardné aj vo svete. Čo sa týka cestovného poriadku, dostal už konečnú podobu a bude platiť od 1.3. Vrátia sa niektoré spoje. Mal pripomienky k dvom zmluvám, jedna zmluva sa týka prenájmu trolejového vedenia. Túto zmluvu bude potrebné ešte prebrať s právnikmi. Musia sa jasne stanoviť podmienky, ak chceme urobiť jasný vzťah musíme umožniť určitú mieru zisku aj druhému partnerovi. Čo sa týka spôsobu kontroly, toto je možné prijať. Tiež sa vyjadril k zľavám pre študentov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území mesta. Toto je možné realizovať až od 1.9.2005. Nikde sa nehovorí o vysokoškolákoch, ktorých je na území mesta 15.000 a z toho majú trvalý pobyt v meste 2.800. Toto musí byť tiež predmetom rokovaní, lebo sa hovorí o tom, že mesto má byť sídlom škôl. Zaujala ho v materiáloch veta, že druhou možnosťou je poskytnúť dotáciu za jasne zadefinovaných podmienok, ktoré sa budú v priebehu roka kontrolovať a výška dotácie upravovať, ale len smerom nadol, pretože schválená konečná výška bude strop. Čo keď kontrolný orgán zistí, že zľavy na toto nebudú stačiť ? Ide hlavne o nárast cien za energiu, naftu. Toto tiež je potrebné zakomponovať do materiálov. Vyjadril sa k tomu, že nákladovosť MHD je vysoká vzhľadom k tomu, že trolejová doprava je drahšia ako autobusová. Chýba jasne zadefinovať, čo chceme od MHD. V ďalšej časti vystúpenia sa vyjadril k návrhu na uznesenie, kde sú určité chyby, na ktoré upozornil. Tiež uviedol, že navrhnú, aby MsP mohla jazdiť MHD bezplatne. V tabuľke sa uvádzajú len tržby, ale nie sú uvedené náklady. Na záver Ing. Korniet povedal, že k MHD bude ešte rokovať s primátorom mesta a veci by sa mali čím skôr uzavrieť.

Ing. Jaroslava Hýblová - čo sa týka uznesenia, to čo pripomienkovala JUDr. Blažejová, tak obidve odrážky sa týkajú mesta, čiže v tomto prípade sa odporúča primátorovi uzatvárať zmluvy za mesto. Čiže to uznesenie je správne. Čo sa týka materiálu, ako takého, toto je veľmi komplikovaný a vyžadujú určitú legislatívnu prípravu. Ďalej objasnila niektoré časti materiálu, ktoré pripomienkoval Ing. Korniet. Napr. čo sa týka tabuliek, tieto boli odpísané z výročných správ SAD. Ak je chyba v tabuľkách, tak majú chybu v ich správach. Nájomné zmluvy- sú dva druhy nájomných zmlúv. Jedna je nájomná zmluva medzi mestom a SAD na prenájom trolejového vedenia, druhú navrhujeme medzi mestom a MHD na prenájom autobusov. Prenájom trolejového vedenia je podľa zákona prenájom nehnuteľnosti a toto nám upravujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Tu je jasne povedané, akým spôsobom sa postupuje pri stanovení ceny. Tieto zásady platia pre nás. Čo sa týka znaleckého posudku, súhlasím s tým, aby tento bod b) tam nebol. Čo sa týka prenájmu autobusov, tam sa toto musí vyrokovať medzi odbornými pracovnými skupinami. Členstvo v DR – je potrebný prístup k účtovným materiálom. Na záver sa vyjadrila k uzneseniu, kde treba opraviť jednu chybu nie od 0-15 ale od 6-15. Iné chyby nie sú. Tiež uviedla, že zodpovednosť za zmluvy má štatutárny orgán. Poslanci prijímajú uznesenie a nemajú zodpovednosť za zmluvy.

Richard Lačný – správu som si veľmi dôsledne prečítal. Osobne som navštívil aj SAD. Bol som prekvapený, že o tomto sa už dlho rokuje. My poslanci o tomto vieme len od decembra. Musím povedať, že sme dostali falošné noty. Nerozumiem niektorým vetám v správe. Čo sa týka tabuľky, chýbajú mi tu náklady. K návrhu na uznesenie, prečo sa máme vyjadrovať k cestovnému poriadku. V návrhu na uznesenie sú chyby, ktoré treba opraviť. Čo sa týka cien za cestovný lístok, som za nižšie ceny. Vyjadril sa v diskusii tiež k vysokoškolákom, ktorým by nemali byť poskytované zľavy na cestovné. Toto nie je pre mesto dobré. Veď mesto má byť v budúcnosti mestom s veľkým počtom škôl. Opýtal sa, čo má hlavný kontrolór kontrolovať. Nie je to v správe napísané. V bode IV. by malo byť napísané, po predchádzajúcom súhlase MsZ. Chýba mi bod V. Asi je tu tiež chyba. Za takéto uznesenie nebudem hlasovať.

Ing. Pavol Katreniak – opýtal sa, čo také valné sa udialo od schvaľovania rozpočtu na rok 2004, že táto vec sa nedala urobiť vopred. Prečo sa nestretla dopravná komisia. Načo tu boli tie invektívy, embargá ? 7. 2. bola MsR a my sme nevedeli, že FNM bude rokovať. Prečo nás primátor do takéhoto tlaku dostáva. Uviedol, že nechápe prečo to takto muselo dnes doznieť, do takejto roviny. Chýbalo tu rácio. A je otázne či sme schopní naformulovať uznesenie.

Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. FP- boli tu navrhnuté vecné riešenia. Padli tu niektoré otázky rečnícke, prečo toto nebolo skôr riešené. No asi sa to muselo takto riešiť, museli obe strany dospieť k určitej dohode. Opýtal sa primátora mesta, či iný subjekt by nedokázal prevádzkovať trolejovú dopravu a riešiť problém s vysokoškolákmi za podmienok, ktoré by dalo mesto.

MUDr. Vladimír Baláž – povedal, že všetkým nám chýbajú súvislosti. Rokovania so SAD sú tajné, preto nemôžu od nás žiadať, aby sme sa k tomuto mohli správne vyjadriť. Môžme dôverovať tej vyjednávacej skupine. Nerozumiem, prečo sú tam tajné niektoré veci. Ing. Korniet môže povedať len to, či toto jeho firme vyhovuje, alebo nie. Každej a.s. ide o zisk. Či ten zisk je primeraný, toto nevieme povedať. Poslanci by sa mali baviť o podmienkach, či chceme aby boli tieto podmienky, ktoré sú navrhované, alebo ich zmeníme. Ak táto firma ich nechce plniť, tak hľadajme inú firmu. Mesto poskytuje občanom službu za dane a dopravná spoločnosť chce mať zisť. Podmienky schváľme, alebo ich zmeňme. Alebo dajme možnosť komisii, aby jednala s niekym iným.

Ing. Vladimír Ďurečka - doplnil niektoré informácie k tomuto problému. Uviedol, že dopravná komisia nechala vypracovať 4 alternatívy dopravy. Z pôvodných 4 000 200 km, ktoré sa robili podľa cestovného poriadku mala byť redukcia spojov o 400 tis. km. Stalo sa to, že došlo k redukcii až o 600 tis. km. Došlo k obrovskému dosahu na občanov. Rokovania boli zložité a prichádzame k určitým záverom. Otázka, kedy bude upravený cestovný poriadok je známa až dnes, keď povedal Ing. Korniet, že toto bude upravené od 1.3.2005. Cestovný poriadok nie je konečný- dá sa ešte poriešiť doprava aj z iných častí mesta- Rudlová, Sásová a THK.

Ján Ľupták - uviedol, že toto bolo treba urobiť skôr. Vysoko hodnotil prácu komisie. Opýtal sa, ako to bude s dôchodcami od 60 rokov a s vysokoškolákmi. Musím na toto vedieť zodpovedať týmto občanom. Na záver sa opýtal, kto sčítava ľudí, ktorí neplatia lístok v MHD.

p. Milan Smädo – vyslovil presvedčenie, že keby doterajšie vedenie SAD bolo majiteľom MHD, bola by všeobecná spokojnosť. Uviedol, že sa zúčastnil sa stretnutí občanov, musí im povedať čo bude ďalej s MHD. Toto všetko je o peniazoch. Tiež sú tu dve skupiny ľudí, jedna skupina chce MHD ako bola a iná, ktorá nemieni platiť vyššie dane. Musíme si uvedomiť, čo schválime, a ako k tomu pristúpime. Musíme rozhodnúť spravodlivo. Nemôžme zvyšovať rozpočet len tým, že zvýšime dane. Tento štát dal všetku ťarchu na občanov. Dal pozmeňujúci návrh- MsZ schvaľuje dotáciu pre SAD BBDS a.s. do výšky 18 mil. na krytie preukázateľných strát....

Ing. Ján Králik,CSc. - vyjadril sa k otázkam poslancov. K prof. MUDr. Dluholuckému,CSc., uviedol, že z hľadiska obchodného bez súhlasu toho, koho je majetok, týka sa to trolejovej dopravy, toto jednoducho možné nie je. K tomu, čo povedal MUDr. Baláž, že sú to tajné materiály. Išlo o obchodné materiály a tam bola žiadosť aj obchodného partnera, že bez jeho súhlasu sa to nezverejní. Ale nejakým zásadným spôsobom by to neovplyvnilo rozhodovanie poslancov.

Ing. Jaroslava Hýblová – reagovala na pripomienky poslancov - k p. Ľuptákovi, 5,- Sk, ktoré sú tam uvedené v odrážke – poskytnutie cestovného vo výške 5,- Sk pre kategóriu dôchodcovia nad 70 rokov, tam sa jedná o cestovné. Pôvodne tam bolo za 1,- Sk evidenčnú, ale nemali sme riešené deti od 0 – 6. Potom je kategória od 62 do 70 – táto zľava nebola z našej strany požadovaná. Tak, ako nebola požadovaná kategória vysokoškolákov. Čo sa týka návrhu p. Smäda – 18 mil. to je strop. To sa neprekračuje. Čo a týka chýb – je tam len jedna chyba- od 6 do 15.

Ing. Igor Korniet – vyhláška 151 je z roku 2003 a má riešiť takéto problémy, ktoré tu riešime. Ona nehovorí o dotácii, je to náhrada za preukázateľnú stratu. Tá preukázateľná strata sa vypočitáva podľa vzorca vyhlášky 151 z roku 2003. Ak pôjdeme podľa tejto vyhlášky môžu byť aj straty vyššie. Vyjadril sa ku komerčným zľavám, ktoré môže poskytnúť SAD. Uviedol, že z čoho sa má dať komerčná zľava, keď nie zo zisku. Toto sú ekonomické veci. Keď sme navrhli dať zľavy MsP, títo pre nás niečo urobia a za to im tieto zľavy dáme. Čo sa týka otázky p. Ľuptáka, ako to vodiči môžu odkontrolovať, ten počet prepravovaných ľudí. Toto je cez čípovú kartu. Kto ide zdarma musí ho vodič odštiknúť.

Pavol Bielik – skúste sa vžiť do mojej situácie, koľko hodín som venoval tejto problematike. Internet som sledoval od dvanásteho mesiaca až dodnes. Boli sme v rozhlase a diskutovali sme, čítali sme listy od občanov. Čiže venujeme sa tomuto problému. Keď som tento materiál dostal 9.2. tak som si ho preštudoval, 10.2. som dojednal stretnutie s Ing. Ďurečkom a následne v piatok som mal stretnutie s Ing. Hýblovou. 14.2. som mal dohodnuté stretnutie so SAD. Chcem týmto povedať, že za takúto krátku dobu sa mi nepodarilo preštudovať zmluvy na prenájom, zistiť čo prinesie zmena rozpočtu a ako to bude v číslach vyzerať s prebytkom mesta. Na základe niektorých materiálov, ktoré som mal, by som povedal niekoľko bodov. Dospel som k názoru, že akákoľvek zmene môže byť len po dohode obidvoch strán. Druhá vec, chcel by som vedieť, čo to je verejný záujem. Vieme to definovať v prepravných výkonoch ? Podklady na rozhodovanie, ktoré sme mali, sú 100 %-tné, sú hodnoverné? Za ďalšie, čip karty- zadefinovať ich pozíciu v cestovnom, pozitíva a negatíva s návrhom opatrení. Prečože čip karty sú najhodnovernejšie pre obe strany z pohľadu vývoja možných systémových opatrení. Za piate bus a trolejbus. Súčasný stav a ako ďalej z pohľadu vývoja nákladovosti v prevádzke. Doprava osôb- trasovanie, smerovanie. Budovy škôl, úradov a nemocníc sa nemenia. Ale budovy firiem sa menia. Možno tu za 10 rokov dôjde aj k zmenám. Za siedme – miera zisku. Môže byť vyrovnaný? Dotácia- výška a to je podstatné, čo z nášho rozpočtu ide. Hovoríme o zľavách, neexistujú žiadne zákonné zľavy, ale existujú určité sociálne, komerčné, alebo aj iné. Ale sú tu aj iné zľavy, SAD má zľavy, mesto. Posledný bod je o dohode. Toto tu chýba. Opýtal sa v ďalšej časti vystúpenia k návrhu na uznesenie. Navrhol aby cestovný poriadok bol prílohou uznesenia. Tiež nie je pre neho prijateľný návrh na uznesenie, že 18 mil. Sk bude z prebytku hospodárenia za rok 2004. Ďalej je tu zmena rozpočtu na rok 2005 , je to veľmi háklivá situácia. V bode VII. nemal som možnosť vidieť návrhy zmlúv, rád si tieto zmluvy pozriem a potom za toto zdvihnem roku. Čiže takto predložený materiál nespĺňa podmienky na to, aby som za toto mohol hlasovať. Konštatujem, že tento materiál nie je dostatočne pripravený, môže byť na diskusiu.

Ing. Igor Cmarko FP- predložil návrh na ukončenie rozpravy.

Hlasovanie číslo 16 : ukončenie rozpravy – 19 - 13,6,0.

Hlasovanie číslo 17: v odrážke 6 zmeníme to od 6 do 15 rokov, bod VI. bude bod V., bod VII. bude bod VI., v odrážke druhej 4,482 mil. Sk, v desiatej odrážke ....na kategóriu sprievodca s dieťaťom v kočíku..., v siedmej odrážke doplniť .. a deti od 0-6 rokov.... - 17-12,2,1 – 2 nehlasovali.
Hlasovanie číslo 18 : v bode IV. odporúča doplniť po schválení v MsZ, v bode V. dotáciu do výšky 18 mil. na krytie preukázateľných strát.... - 18-15,1,1 – 1 nehlasoval.
Hlasovanie číslo 19 : celé uznesenie: 19-12,4,3.

U z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o vývoji situácie v MHD
II. s c h v a ľ u j e
nasledovné podmienky poskytnutia dotácie
- schválenie cestovného poriadku,
- podpísanie Nájomnej zmluvy medzi mestom a SAD BBDS, a.s. na prenájom trolejového vedenia vo výške 4,482 mil. Sk,
- podpísanie Nájomnej zmluvy medzi mestom a SAD BBDS, a.s. na prenájom dopravných prostriedkov vrátane iného majetku, prenajatého od MHD, a.s., vo výške 30 mil. Sk,
- schválenie člena dozornej rady za mesto Banská Bystrica valným zhromaždením SAD BBDS,a.s.
- udržanie ceny cestovného lístku na úrovni roku 2004,
- poskytnutie 50 % zľavy pre kategóriu cestujúcich od 6 do 15 rokov a študentov stredných škôl a stredných odborných učilíšť len pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica,
- poskytnutie cestovného vo výške 1,- Sk pre kategóriu cestujúcich ZŤP, ZŤP-S a deti od 0 – 6 rokov len pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica,
- poskytnutie cestovného vo výške 5,- Sk pre kategóriu dôchodcovia nad 70 rokov len pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Banská Bystrica,
- poskytnutie 100 % zľavy na kategóriu sprievodca s dieťaťom v kočíku zo strany SAD BBDS, a.s. bez nároku na dotáciu od mesta /komerčná zľava SAD BBDS, a.s./
III. u k l a d á
Ing. Zdenkovi Haringovi, hlavnému kontrolórovi mesta,
vykonať kontrolu schválených podmienok pre poskytnutie dotácie a to za I. polrok 2005 a III. kvartál roku 2005 a predložiť výsledky kontroly do MsZ
IV. o d p o r ú č a
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta,
na základe výsledku kontrol v prípade kontrolných zistení rozpočtovým opatrením adekvátne znížiť výšku rozpočtovanej dotácie pre SAD BBDS, a.s. po schválení v MsZ
V. s c h v a ľ u j e
- dotáciu pre SAD BBDS, a.s. do výšky 18.000 tis. Sk na krytie preukázateľných strát výkonov vo verejnom záujme za splnenia predložených podmienok a to z prebytku hospodárenia za rok 2004,
- zmenu rozpočtu mesta na rok 2005 a to zvýšením príjmov za prenájom vo výške 34.482 tis. Sk a dotáciu na krytie strát výkonov vo verejnom záujme vo výške 52.482 tis. Sk,
VI. o d p o r ú č a
Ing. Jánovi Králikovi, CSc., primátorovi mesta,
- uzavrieť nájomnú zmluvu medzi mestom a MHD, a.s. na prenájom dopravných prostriedkov a iného majetku súvisiaceho s výkonom činnosti mestskej hromadnej dopravy mestu Banská Bystrica za 1,- Sk za rok,
- uzavrieť nájomnú zmluvu medzi mestom a SAD BBDS, a.s. na takto prenajatý majetok za 30 mil. Sk za rok,
Bolo prijaté uznesenie číslo 307/2005-MsZ