Chaos v politike
Chaos v politike
Vdy sa na scne objav politick strana, resp. politik ktor subuje nastolenie poriadku. A ke sa dostane k moci len pokrauje v organizovan chaosu. Preo, ve bol tak presvediv. Klamal vari ? Nie. Odpove na to dala veda 20. storoia. Determinovan chaos je sasou mnohch dynamickch systmov a teda aj politiky. Je systmu vlastn tak ako pri turbulencii i pri tikavch pohyboch oka u schizofrenikov, preo by prve politika mala by vnimkou. Ve politick strana je fraktlov, u politika mono pozorova fzov prechod, maj svoj zvltny atraktor, preferencie strany sa sprvaj nelinerne a je tu napokon viditen aj tzv. motl efekt. Pome si to teda rozobra podrobnejie.

Fraktlovos znamen vntorn podobnos. m bliie sa pozerme na fraktl tm vidme viac podrobnost, ktor sa podobaj na v celok. Ak ideme od srdca po tepnch cez menie cievy a po vlsonice, stle vidme zhruba to ist len v inej mierke. Tak isto sa rozvetvuje politick strana od stredia cez republikov vbor, okresn vbory a po jednotliv bunky. i sa truktra tvor zhora alebo zdola, vdy sa tvor poda toho istho ka, na svoj obraz. Samozrejme nie s to iadne presn klony. Pri reprodukcii vznikaj odchlky vaka ktorm je ivot pestrej.

Fzov prechod poznme vetci aj ke nevieme e sa tomu tak hovor. Je to naprklad zmena vody na ad, i na paru a naopak. ie nhla zmena vlastnost objektu. Politik takm prechodom prechdza pri opan rokovacej sly. Z politika sa stva normlny zamestnanec, ktor si ide zajes s kolegami do bufetu. Keby tak fzov prechod nefungoval, poslanci by sa v bufete, i na ubytovni pobili a pani Cuperov by sa urite rozviedla.

Atraktor je miesto, rovnovny stav, do ktorho systm smeruje - atraktor ho "priahuje". Atraktorom me by zobrazen ako bod, dva body, alebo krivka ktor me zdanlivo nhodne poskakova vo vymedzenom priestore. Takmu atraktoru sa hovor zvltny (strange attractor). Vetci sa tvria, e atraktorom politickej strany je blaho udu. V prpade politickho spera zas moc a peniaze. Skutonos je samozrejme zloitejia. Kad politik a politick strana m svoj zvltny atraktor poda ktorho riadi svoje kroky. Pri zmene parametrov (napr. politick prslunos) sa jeho atraktor nestrat, len zmen svoj tvar. Ako v kadom deterministickom systme je jeho konanie ovplyvnen (determinovan) okolm a jeho vlastnou minulosou. Ten, o sa doke oslobodi od seba samho v inom ase (hovor a rob o sa mu prve hod), me dosiahnu vea; sta sa najdveryhodnejm politikom a strieda sa na trne so sebe podobnm. Kadopdne nedoke prekroi medze dan jeho atraktorom. ako aka od arnogurskho, e sa rozvedie so svojou enou, zaregistruje svoje partnerstvo s Miklokom, spolone adoptovan dcru znsiln a pole na interupciu. Takisto je zbyton aka od prezidenta, o nikdy neprestal by veriacim komunistom, e sa stane ttnikom. Hotov legendy koluj o socilnom cten Ivana Mikloa, ktor celkom urite niekde v hbke jeho due existuje, priam ivor.

Sila strany je dan potom jej ud vo funkcich. Funkcie si kupuje pomocou etnov zskanch vo vobch. Volebn vsledok je periodicky odvodzovan od preferenci. Preferencie sa sprvaj nelinerne. Linerny systm bu rastie, kles, je kontantn, alebo cykluje. Po dodan impulzu ostane vychlen. Naproti tomu nelinerny systm sa vrti do rovnovneho stavu, prpadne si njde nov rovnovny stav. Relevantn pozitvne a negatvne sprvy hbu preferenciami strany. Najhorie pre stranu s iadne sprvy. Pri absencii akchkovek sprv dosiahne strana matematick rovnovhu - nulu. Biologicky to paradoxne znamen politick smr (a ivot znamen non moru matematikov - chaos).

A o motl efekt? Niekde v Bangladi si mot mvne krdlom a spsob brku v New Yorku. Vaka citlivej zvislosti na poiatonch podmienkach me nepatrn prina spsobi katastrofu. Mme tu aj nedvny prklad. Mal chlapec kedysi naiel na zemi peniaze. iel do stvkovej kancelrie a po rokoch ho za to odvolali z postu ministra obrany. Stailo, aby tie peniaze nechal tak a dnes by vetko vyzeralo inak.

Chaos v politike meme dokza aj experimentlne pomocou modifikovanho Lorenzovho vodnho kolesa. Miesto vody pouijeme peniaze a miesto deravch ndob na kolese strancku pokladnicu. Do strany zaname lia peniaze. Peniaze odtekaj na innos strany. Ke zvime prd peaz, strana pod ich tlakom prekon trenie a d sa do pohybu. Poteen vsledkom lejeme stle viac. Strana zrchuje a my sa teme ako mal deti. Ale o to ? Strancka pokladnica sa nestha vyprzdova a naopak peniaze o ju maj udrova v pohybe v tej rchlosti nevedia trafi na sprvne miesto. Strana zana spomaova a sa nakoniec zastav a oto druhm smerom. Pokia neznime tok peaz strana sa bude nhodne toi sem a tam bez toho aby sme mohli predpoveda jej pohyb. Nastva chaos.

o z toho vyplva ? Politick strana je dynamick nelinerny deterministick systm, ktorho aktraktor je vymedzen mocou, peniazmi, preferenciami a blahom udu. Tmto je uren sprvanie strany, ktor nikdy nedosiahne rovnovhu, lebo by to znamenalo absoltnu moc, alebo pravdepodobnejiu politick smr.

Strany by sa mali zamyslie nad svojimi atraktormi aby boli atraktvne nie len pre strancke vedenie ale aj pre voliov. Mnostvo malch strn zvyuje entropiu - neusporiadanos. Na druhej strane pokia maj jasne vymedzen psobenie sprehaduj politick scnu na rozdiel od niektorch vekch strn s nejasnm atraktorom o ktorch nikto nevie kam smeruj.

Chaos neznamen to ist, o neporiadok. Dobre trukturovan a definovaten chaos me by prospenej pre celok ako zdanliv poriadok. Teria chaosu pomohla v medicne, v telekomunikcich, v astronmii, pri bezpenosti atmovch elektrrn, tak preo by nemala pomc aj v politike.

Ako bolo vyie dokzan, chaos je politike vlastn, preto by sme sa mali naui s nm i, riadi ho, aby ns nhle neprekvapil svojou silou.

spat